Отчети за Централен Кредитен Регистър

Make it right

Версия 4.15.1

История на промените

v4.15.0 / 2023-10-30

 • Коригиране на лог страницата.

v4.15.0 / 2023-10-24

 • Отразени са промените в протокола за подаване и получаване на информация от информационната система на Централния кредитен регистър на БНБ съгласно Заповед № БНБ-93812/18.08.2023 г.

v4.14.0 / 2023-01-23

 • Оптимизиране на изготвянето на отчетите за ЦКР. Добавена е защита.

v4.13.0 / 2022-12-22

 • Добавена е защита от едновременен импорт на данни;
 • Оптимизация на базата данни.

v4.12.3 / 2022-11-09

 • Прехвърляне на нов сървър и промяна на настройки.

v4.12.2 / 2022-11-02

 • Прехвърляне на нов сървър и промяна на настройки.

v4.12.0 / 2022-05-17

 • Добавена е възможност за изтриване на всички състояния на кредит към настоящия месечен отчет;
 • Добавена е възможност за презаписване състоянията на кредит при импорт на данни от Excel;
 • Добавена е проверка за ненулева редовна главница при нередовни кредити.

v4.11.0 / 2022-05-09

 • Добавена е функционалност за импорт от Excel на много големи месечни отчети.

v4.10.0 / 2021-12-15

 • Промяна по Общите условия за ползване.

v4.09.0 / 2021-11-01

 • Оптимизация на подготовката на отчетите.
 • Добавена допълнителна отчетност при импорт от Excel.

v4.08.3 / 2021-09-17

 • Добавена допълнителна проверка за коректност на данните при импорт от Excel.

v4.08.2 / 2021-08-13

 • Добавена допълнителна проверка за коректност на данните при импорт от Excel.

v4.08.1 / 2021-08-03

 • Обновени са статусите на състоянията на кредитите;
 • Добавена допълнителна проверка за коректност на данните при импорт от Excel.

v4.08.0 / 2021-07-29

 • Фиксиране на импорта на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel - добавен е конвертор от латиница на кирилица за името и адреса на кредитополучателя;
 • Добавен е Импорт на данни на състояния на кредити (месечни отчети) от файл;
 • Фиксирано е ценообразуването с ДДС при заплащате през Ипей.

v4.07.5 / 2021-06-02

 • Фиксиране на импорта на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel.

v4.07.4 / 2021-05-19

 • Фиксиране на импорта на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel.

v4.07.3 / 2021-05-18

 • Фиксиране на импорта на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel.

v4.07.2 / 2021-05-17

 • Фиксиране на импорта на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel.

v4.07.1 / 2021-05-15

 • Фиксиране на импорта на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel.

v4.07.0 / 2021-04-21

 • Добавена е възможност за импорт на данни за кредити/кредитополучатели от файл тип Excel.

v4.06.3 / 2021-03-22

 • Обновена е библиотеката за изпращане на е-поща.

v4.06.2 / 2019-11-15

 • Добавена е възможност за избор на 'Друг субект' към 'Юридически статут на лицето' за 'Чуждестранно лице'.

v4.06.1 / 2019-11-11

 • Коригирани са текстовете на някои 'подсказки'.

v4.06.0 / 2019-10-24

 • Оправена е грешка при регистрация на нов потребител.

v4.05.0 / 2019-10-22

 • По подразбиране вече се свалят отчетите с новия формат за всички изходни файлове BORR, CRED и CUCR.

v4.04.0 / 2019-10-18

 • Добавена е пълна поддръжка на новия формат за Удостоверения за кредитна задлъжнялост, съгласно Указания на БНБ от 23.04.2019.

v4.03.0 / 2019-06-26

 • Добавена е пълна поддръжка на новия формат за всички изходни файлове BORR, CRED и CUCR, съгласно Указания на БНБ от 23.04.2019.

v4.02.0 / 2019-06-20

 • Добавена е поддръжка на новия формат на изходен файл CRED ("Съдлъжници" и "Поръчители"), съгласно Указания на БНБ от 23.04.2019.

v4.01.0 / 2019-06-10

 • Добавена е поддръжка на "Съдлъжници" и "Поръчители", съгласно Указания на БНБ от 23.04.2019.

v4.00.0 / 2019-06-05

 • Имплементирани са новите номенклатури, дефинирани в Указания на БНБ от 23.04.2019.

v3.53.0 / 2018-03-07

 • Добавена е възможност за изготвяне на нулеви месечни отчети.

v3.52.0 / 2017-10-23

 • Поправен е проблем при формата да търсене на кредитополучатели.

v3.51.1 / 2017-10-09

 • Добавени са още проверки за коректност на данните на чуждестранни лица.

v3.51.0 / 2017-10-07

 • Добавени са проверки за коректност на данните на чуждестранни лица.

v3.50.0 / 2017-05-09

 • Добавена е възможност за изчистване на кредитното досие на лица, от кредити, придобити чрез неправомерното използване на личните им данни.

v3.40.1 / 2017-02-07

 • Забранени са възможностите за някои неправомерни действия, като редакция на данните на приключен кредит.

v3.40.0 / 2016-12-18

 • Добавен е нов филтър към списъка от кредитополучатели, който филтрира всички кредитополучатели, освен тези с кредити, за които трябва да се дефинират състояния към настоящия месечен отчет.

v3.32.0 / 2016-12-17

 • Добавена е проверка за коректност на полетата <Балансова стойност на кредита преди обезценка> и <Обща задбалансова експозиция> при закриване на кредита.

v3.31.1 / 2016-12-15

 • Поправена е слабост при формиране на съобщение за грешка при запис на състоянието на кредит.

v3.31.0 / 2016-12-07

 • Добавен е калкулатор за изчисление на полето <Общ размер на обезпечението> в страницата за създаване/редакция на кредит.

v3.30.0 / 2016-12-07

 • Добавени са калкулатори за изчисление на полетата <Общ размер на обезпечението>, <Балансова стойност на кредита преди обезценка> и <Обща задбалансова експозиция> в страницата за създаване/редакция на състояние на кредит.

v3.23.0 / 2016-12-02

 • Ревизия и почистване на системата.

v3.22.0 / 2016-12-02

 • Разрешено е добавяне на месечно състояние за новоразрешен през отчетения период кредит.

v3.21.1 / 2016-12-02

 • Поправен грешка при възможност за закриване на новоразрешени потребителски кредити.

v3.21.0 / 2016-12-01

 • Официална поддръжка на новия протокол на ЦКР

v3.20.0 / 2016-11-25

 • Добавена е възможност за закриване на новоразрешени потребителски кредити, за които не е подадена месечна информация в основен и коригиращ файл.

v3.10.0 / 2016-11-21

 • Нови функционалности в административния модул;
 • Ревизия на текстовете в приложението.

v3.01.1 / 2016-11-18

 • Поправени е недостатъци при формиране текущите отчети.

v3.01.0 / 2016-11-17

 • Поправени е недостатъци при формиране на състоянието на кредитите.

v3.00.2 / 2016-11-16

 • Поправен е недостатък при формиране на състоянието на кредитите.

v3.00.1 / 2016-11-15

 • Полето <Общ размер на обезпечението> вече се изчислява автоматично в страниците <Кредит> и <Състояние на кредит>.
 • Добавени са проверки за коректността на данните за обезпеченията.

v3.00.0 / 2016-11-14

 • Приложението е пригодено за работа с новия протокол на ЦКР. Базата данни е приведена в съответствие с новия протокол.

v2.47.0 / 2016-05-16

 • Добавено е ограничение да не могат да се отчитат в месечния отчет кредити, които са разрешени след началото на периода на отчитане.

v2.46.0 / 2016-05-14

 • Добавена е възможност за изтриване на текущото състояние на кредит.

v2.45.1 / 2015-12-22

 • Преместване на нов сървър.

v2.45.0 / 2015-02-16

 • Съгласувано е изменение на протокола:
  2109 -Полето "Източник на финансиране" (FIN) вече не се използва и трябва да е празно. Подадените данни в полето се игнорират. В сила от 05.02.2015г.

v2.44.0 / 2013-03-22

 • Подобрен е процеса за подготвяне на отчетите във формат за ЦКР.


v2.43.0 / 2012-08-06

 • Добавена е функционалност за ограничаване на потребителски грешки при редакция на данните на кредитополучател и кредит.


v2.42.1 / 2012-07-04

 • Поправен е дефект, свързан с новата функционалност по прехвърляне на кредит.


v2.42.0 / 2012-06-27

 • Добавена е възможност за прехвърляне на кредит между кредитополучатели от една финансова институция;
 • Добавени са допълнителни проверки за коректност на данните за кредит.


v2.41.0 / 2012-02-03

 • Официално е добавен модул Удостоверения за кредитна задлъжнялост - бета версия;
 • Добавена е страница за справки към модул Удостоверения за кредитна задлъжнялост.


v2.40.1 / 2012-01-20

 • Поправени са дефекти при изготвяне на заявки и прочитане на Удостоверения за кредитна задлъжнялост - алфа версия.


v2.40.0 / 2011-11-21

 • Добавена е възможност за изготвяне на заявки и прочитане на Удостоверения за кредитна задлъжнялост - алфа версия;
 • Поправена е грешка при копиране на данни от предишни месечни отчети.


v2.30.0 / 2011-11-22

 • Добавена е възможност за търсене по номер на кредит в секцията "Кредитополучатели";
 • Добавени са контролни записи при изготвянето на отчетите;
 • Добавена е справка за всички данни на финансовата институция – кредитополучатели / кредити / състояния на кредитите към последния отчетен период.
 • Оправени са грешки по потребителския интерфейс.


v2.21.0 / 2011-10-05

 • Оптимизация на модела и базата данни.


v2.20.0 / 2011-09-30

 • Обновяване и разширяване на административната част на приложението.


v2.12.0 / 2011-08-29

 • Добавена е възможността за избор на броя на показваните на една страница кредитополучатели.
 • Добавена е възможността за сортиране по различни колони на таблицата с кредитите на кредитополучател.


v2.11.1 / 2011-07-19

 • Допълнени са текстови съобщения към Captcha.


v2.11.0 / 2011-07-05

 • Добавяне на код за достъп при публикуване на съобщения;
 • Попълване на липсващата история на промените.


v2.10.2 / 2011-05-29

 • Запис на допълнителни данни с оглед на бъдещо потребителско проследяване на направени промени;
 • Подобряване на скоростта на генерация отчетите.


v2.10.1 / 2011-05-25

 • Нови икони за състоянието на кредитите;
 • Корекции по филтъра за кредитополучатели;
 • Пренаписване на отделни функции в съответствие с новата версия на платформата;
 • Обособяване на части от приложението.


v2.10.0 / 2011-05-25

 • Добавен е филтър за кредитополучатели, според статуса на техните кредити, със съответната промяна в базата данни;
 • Направени са промени по обособяване на някои части от приложението.


v2.00.0 / 2011-05-11

 • Сменена е платформата на приложението с последна версия. Пренаписани са някои части на приложението в съответствие с новата платформа;
 • Добавена е поддръжка за Internet Explorer 9;
 • Добавена е допълнителна проверка за въведени фирмени данни;
 • Оптимизиране на някои операции с базата данни и промяна в съответствие с новата платформа. Добавяне на допълнителни данни за запазване;
 • Оптимизирани са параметрите в някои URL.


v1.50.3 / 2011-04-07

 • Добавени са допълнителни проверки за коректност при импорта на данни от Excel.


v1.50.1 / 2011-03-21

 • Добавен е импорт на данни от Excel.


v1.41.3 / 2011-03-15

 • Направена е корекция: Полето "Балансова стойност на кредита преди обезценка" вече е задължително поле и е включено в автоматичното попълване.


v1.41.2 / 2011-03-15

 • Поправена е грешка при регистрирането на нова финансова компания.


v1.41.1 / 2011-02-16

 • Коригирана е грешка при проверката на ЕГН;
 • Филтриране на още роботи;
 • Оптимизиране на модела от данни;
 • Добавени са възможности за автоматично попълване на месечните състояния на кредитите.


v1.40.0 / 2011-01-20

 • Разработена и добавена е система за предплатено таксуване.


v1.31.5 / 2011-01-11

 • Коригирана е грешка при сваляне посредством криптирана връзка с Internet Explorer на архиви.


v1.31.4: 2011-01-07

 • Добавени са нови опции в страницата за дефиниране/редактиране на кредити;
 • Оптимизиране на лог информацията.


v1.31.3 / 2010-12-08

 • Разширяване на системата за известяване;
 • Корекция на системата за контрол на достъпа за обработка на някои частни случаи.


v1.31.1 / 2010-12-01

 • Коригирана е връзката между два обекта;
 • Известяване при настъпване на определени събития.


v1.31.0 / 2010-11-02

 • Добавена е възможност за търсене кредитополучатели.


v1.30.5 / 2010-10-27

 • Филтриране на някои роботи;
 • Разширяване на лог-информацията;
 • Подобрения по трасиране.


v1.30.4 / 2010-10-23

 • Подобрения по системата за контрол на достъпа;
 • Разширяване на лог-информацията;
 • Корекции на текстовете на подсказките на страницата за вход.


v1.30.3 / 19.10.2010-10-19

 • Корекции по бизнес-слоя на приложението.


v1.30.2 / 2010-10-16

Направени са следните подобрения:

 • Подобрена е системата за контрол на достъпа;
 • Корекции по модела на данните.
 • Подобрения по бизнес-слоя на приложението.


v1.30.0 / 2010-09-29

 • Разработена и внедрена е система за обратна връзка, която дава възможност всеки посетител или клиент да сподели мнение, препоръка или да коментира въпроси свързани с приложението.


v1.21 / 2010-09-22

 • В заглавната страница е добавена галерия с екранни снимки на приложението.


v1.20 / 2010-09-20

 • Добавена е възможност за копиране на данните за състоянието на кредита от предишен отчетен период при изготвяне на месечните отчети към ЦКР.


v1.11 / 2010-09-09

 • Разработена и внедрена е библиотека за директно изпращане на електронна поща (без специализиран сървър) към формата ни за обратна връзка.


v1.10 / 2010-08-26

Направени са следните подобрения:

 • Реорганизация на менюта с цел по-лесно управление на приложението;
 • Добавена е форма за обратна връзка;
 • Добавена е тази страница с история на промените;


v1.0 / 2010-06-01

 • Официално стартиране на приложението. Създадена е необходимата функционалност за генериране на текущи и месечни отчети към Централен кредитен регистър.

Мнения, препоръки, коментари (14)
( нерегистриран )
07.07.2016г. 13:17ч.
Като сума
( нерегистриран )
07.07.2016г. 13:16ч.
Как да разбера колко дължа
( нерегистриран )
25.10.2013г. 03:13ч.
kak moga da izteglya kredit bez da imam osigurovki
( нерегистриран )
21.10.2013г. 21:30ч.
какъв е кредитния ми рейтинг
( нерегистриран )
09.08.2013г. 21:27ч.
искам да си проверя кредита колко е

Вашият коментар